תנאי שימוש

אתר זה מופעל על ידי פט ביי ישראל בע"מ. הגישה והשימוש באתר זה מסופק לך בתנאי שאתה מקבל תנאי שימוש אלה, ועל ידי גישה או שימוש באתר אינטרנט זה, אתה מסכים לתנאי השימוש. אם אינך מסכים לקבל ולציית לתנאי השימוש, אל תשתמש באתר אינטרנט זה. פט ביי ישראל בע"מ שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את תנאי השימוש באתר ללא הודעה מראש. מומלץ לעבור על תנאי השימוש שמתפרסמים באתר מעת לעת. המשך שימוש באתר לאחר שהתבצעו שינויים בתנאי השימוש מהווה הסכמה מצידך לשינויים בתנאי השימוש.  אתה לא יכול להפריע לאבטחה של, או לנצל לרעה בכל דרך אחרת את אתר זה או משאבי המערכת, שירותים, או הרשתות הקשורים או הנגישים מאתר אינטרנט זה. אתה רשאי להשתמש באתר זה רק למטרות חוקיות.

קניין רוחני

כל התוכן (כולל אופן הצגתו וסידורו של התוכן) באתר ("התוכן") הוא הרכוש של פט ביי ישראל בע"מ ועשוי להיות מוגן על ידי חוקי קניין רוחני כולל חוקים הקשורים בזכויות יוצרים, סימני מסחר, שמות מסחר, שמות מתחם האינטרנט (דומיין) וזכויות דומות אחרות. הנך רשאי להשתמש בתוכן למטרות פרטיות, לא מסחריות, ואישיות בלבד בתנאי שאינך עורך את התוכן ובתנאי שלא נמחקות הודעות על זכויות יוצרים והודעות על קניין רוחני. אין ליצור יצירות נגזרות, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל. אלא אם כן קיים חוזה נפרד בינך לבין פט ביי ישראל בע"מ, כל שימוש אחר בתוכן בלי הסכמה כתובה מצד פט ביי ישראל בע"מ אסור בהחלט.

עדכון האתר

ייתכן והמידע באתר יעודכן מעת לעת. אולם, פט ביי ישראל בע"מ לא מבטיחה או אחראית לדיוק, עדכנות או שלמות של התוכן באתר. ייתכן והמידע, השירותים ו/או המשאבים באתר זה יעודכנו, ישונו או ימחקו בכל עת וללא כל הודעה מראש למשתמשי עבר, משתמשים קיימים או עתידיים.

אתרים מקושרים

ייתכן ואתר זה יספק קישורים לאתרים צד שלישי לנוחיותך בלבד. ההכלה של קישורים אלו לא מעידה על כך שפט ביי ישראל בע"מ מפקחת או תומכת באתרים האמורים. פט ביי ישראל בע"מ אינה מקבלת עליה את אחריות לאתרים האמורים והיא אינה אחראית או מחויבת, במישרין או בעקיפין, לכל נזק או הפסד, שנגרמו או שנגרמו לכאורה על ידי השימוש או בהסתמכות על מידע, תוכן, מוצרים או שירותים הזמינים באתרי אינטרנט צד שלישי, משאבים מקושרים, תכנות אינטרנט או וירוסי מחשב.

קשיים טכניים עם האינטרנט, תכנות אינטרנט או בעיות תמסורת עלולים להוביל להעתקים לא שלמים או לא מדויקים של מידע המאוחסן באתר אינטרנט זה. ייתכן ווירוסי מחשב או תכנות הרסניות אחרות יורדו מאתר זה בשוגג.

פט ביי ישראל בע"מ לא תהייה אחראית או מחויבת לתכנות, וירוסי מחשב או קבצים או תכנות הרסניים, מזיקים או משבשים שעלולים להדביק או לפגוע בתפקוד של המחשב או אביזריו או רכוש אחר בעקבות הגישה, השימוש או הדפדוף באתר אינטרנט זה או ההורדה של תוכן מהאתר על ידך. מומלץ להתקין תכנת אנטי וירוס או תכנות הגנה אחרות.

אתר האינטרנט והתוכן מסופקים כמות שהם (“As Is”)

אתר אינטרנט זה והתוכן מסופקים כמות שהם(“As Is”). לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי פט ביי ישראל בע"מ בגין אתר זה או התוכן שבו, לרבות, אך לא מוגבל לטענות בעקיפין, חבות או תנאי מסחר, או כשירות למטרה מסוימת. פט ביי ישראל בע"מ אינה מתחייבת שהתוכן באתר זה יענה על צרכיך או ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות או שגיאות.

הגבלת אחריות

הנך נושא בכל האחריות והסיכונים אשר בשימוש באתר זה ובתכנים הכולל ללא הגבלות כל מידע הכלול בהם.

בכל מקרה פט ביי ישראל בע”מ, מנהליה, עובדיה, בעלי המניות, שותפיה, או סוכנים מתאמה לא יישאו באחריות לנזקים כללים, ישירים, עקיפים, עונשיים, תוצאתיים או מכל סוג שהוא (לרבות נזקים בגין אבדן רווחים, הפרעות, אבדן מידע עסקי או כל אבדן כספי אחר) בקשר עם כל טענה, אבדן, נזקים, מעשה, תביעה או כל הליך הנובע בעקבות או מהשימוש בתנאי שימוש אלה, לרבות, ללא הגבלה השימוש, הסתמכות על, גישה, או ניצול של אתר זה, בתוכן או כל חלק ממנו, או לכל זכות הניתנת לך להלן, אפילו אם פט ביי ישראל בע"מ קיבלה הודעה על האפשרות לנזקים כאלו, באם הפעולה מבוססת על חוזה, עוולה (כולל רשלנות), הפרה של זכויות קניין רוחני או כל דבר אחר.

בכל מקרה הסכום המרבי המצטבר הכולל של האחריות של פט ביי ישראל בע"מ לפי תנאי שימוש אלה או שימוש או ניצול של כל חלק או כל האתר או התוכן בכל דרך שהיא יהיה מוגבל לחמישה ($5.00) דולר קנדי.

תחומי שיפוט מסוימים אינם מאפשרים הגבלה או החרגה של חבות בגין נזקים משניים או עקיפים, כך שייתכן וההגבלה או ההחרגה לעיל אינן חלות עליך.

שפוי

הנך מתחייב לשפות את פט ביי ישראל בע"מ בגין כל תביעה או טענת חבות כנגד פט ביי ישראל בע"מ הנובעים או בקשר עם כל הפרה על ידך או מי מטעמך של כל אחד מתנאי שימוש אלה.

אימייל

האינטרנט אינו מדיום מאובטח באופן מלא וכל התקשרות עלולה להתנתק, או להכיל הפרעות או להשתנות. פט ביי ישראל בע"מ לא תהיה אחראית לכל נזק הקשור בהתקשרות אל או מאתר זה. אתה מסכים באשר לכל מידע שמסרת באמצעות אתר אינטרנט זה או באמצעות דואר אלקטרוני ש: פט ביי ישראל בע"מ אינה מחויבת בדבר מידע כזה; מידע זה אינו חסוי; פט ביי עשויה להשתמש, לגלות, להפיץ או להעתיק את המידע ורשאית להשתמש בכל רעיון, תפיסה או ידע הכלול במידע לכל מטרה; והמידע הוא מהימן וגילוי המידע אינו מפר את הזכויות החוקיות של אחרים.

סמכות שיפוט

אתר זה מופעל במדינת ישראל. אתה מאשר ומסכים כי בכל הקשור לגישה או שימוש באתר זה יחולו דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהסכם זה או מהאתר ו/או מהשימוש בו הנו בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב. 

כללי

חוסר ההתעקשות או חוסר אכיפה קפדנית של ביצוע האמור בתנאי שימוש אלה לא יתפרש כוויתור על ידי פט ביי ישראל בע"מ של כל הוראה או זכות.

אם תנאי כלשהו בתנאי שימוש אלה, בלתי ניתן לאכיפה כולו, או בחלקו, הצדדים או, במקרה שאין הסכמה בין הצדדים, בית משפט מוסמך, יקבע תנאי, או חלק ממנו, או תנאים שניתנים לאכיפה, שישקף ככל האפשר את התנאי, או חלק ממנו, שלא היה ניתן לאכיפה.

(*) תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות הקריאה בלבד, אולם הם מיועדים לנשים ולגברים כאחד.